ابر موتور جستجو

سايتهاي مفيد

http://www.a9.com/

اين موتور جستجو فراتر از حستحو عمل نموده و داراي ابزارهاي قدرتمندي براي كمك به جستجوگران در وب مي باشد. مهمترين قابليت اين موتورجستجو، گردآوري نتايج جستجو از منابع مهم جستجو در وب و اعلام آنها به صورت كاملاً سفارشي شده است. به طوريك بخش web آن از موتورجستجوي گوگل، جستجو در كتب از amazon.com ، بخش مراجع از Gurunet . بحش فيلم آن از IMDb و غيره تامين مي شود

http://www.invisibleweb.com/

داراي‌منابع‌اطلاعاتي‌قابل‌جستجو است‌كه‌موتورهاي‌جستجوي‌موجود در اينترنت‌فاقد محتويات‌آن‌است‌. بانك‌هاي‌اطلاعاتي‌، بايگاني‌اطلاعات‌و ابزارهاي‌تعاملي‌نظير ماشين‌حساب‌و فرهنگ‌لغت‌از جمله‌محتويات‌Invisible Web را تشكيل‌مي‌دهند

http://www.surfwax.com/

http://www.surfwax.com/

http://www.hotbot.com/

علت‌معروفيت‌HotBot را در به‌روز بودن‌اطلاعات‌( up to date )، سرعت‌فوق‌العاده‌و سهولت‌تصحيح‌عبارت‌جستجو در آن‌دانسته‌اند. بعد از تايپ‌عبارت‌جستجو، مي‌توانيد با كليك‌كردن‌بر روي‌هر كدام‌از دكمه‌هاي‌راديويي‌بالاي‌Search Field ، از HotBot بخواهيد به‌جستجوي‌سريع‌( Fast )، در گوگل‌، در Inktomi و يا در Teoma بپردازد. پس‌از وارد كردن‌عبارت‌جستجو، HotBot در بانك‌اطلاعاتي‌خود كه‌حاوي‌بيش‌از 50 ميليون‌سند است‌، جستجو كرده‌و صفحاتي‌را كه‌با عبارت‌جستجو ارتباط‌دارد، به‌عنوان‌نتايج‌جستجو نشان‌مي‌دهد. HotBot همانند Altavista به‌شما اجازه‌مي‌دهد از نشان‌ستاره‌(*) در جستجوي‌خوداستفاده‌كنيد و نسبت‌به‌حروف‌كوچك‌وبزرگ‌در جستجو تفاوت‌قائل‌است‌. با اينحال‌، اگراز حروف‌كوچك‌استفاده‌كنيد، جستجو را هم‌باحروف‌كوچك‌و هم‌با حروف‌بزرگ‌انجام‌مي‌دهد. با بكارگيري‌جستجوي‌پيشرفته‌در Hot Bot مي‌توانيد جستجوي‌خود را اصلاح‌و مثلاً به‌زبان‌، روز، و حتي‌دامنه‌محدود كنيد. در اين‌قسمت‌سه‌منوي‌پايين‌كشيدني‌وجود دارد. با اولين‌منوي‌پايين‌كشيدني‌به‌Hot Bot فرمان‌مي‌دهيد صفحاتي‌را جستجو كند كه‌داراي‌تمامي‌كلمات‌جستجو، هر يك‌از كلمات‌و يا عين‌عبارت‌جستجو باشد.

http://vivisimo.com/

اين ابر موتور وقتي عبارت درخواستي خود براي جستجو را در اين ابر موتور وارد مي‌كنيد، نه تنها پاسخهاي مربوط به عبارت جستجو از موتورهاي جستجوي اصلي به نمايش درمي‌آيد بلكه نتايج جستجو به طور اتوماتيك به گروههايي طبقه‌بندي و سازماندهي مي‌شوند. Vivisimo رتبه دوم ابرموتور جستجو را دريافت كرده است.

http://www.ixquick.com/

Ixquick از ابر موتورهاي‌جديد جستجوست‌كه‌از ساير ابر موتورها باهوشتر عمل‌مي‌كند. جستجو در اين‌ابر موتور از سرعت‌بالايي‌برخوردار است‌. همچنين‌بر خلاف‌ساير ابر موتورها، جستجو در 14 موتور جستجو به‌همراه‌رتبه‌بندي‌ميزان‌ارتباط‌مطالب‌صورت‌مي‌گيرد و نتايج‌جستجو در هر يك‌از موتورهاي‌جستجو به‌طور جداگانه‌نشان‌داده‌مي‌شود. علاوه‌بر اين‌، Ixquick از معدود ابر موتورهايي‌است‌كه‌امكان‌انجام‌جستجوي‌پيشرفته‌را در اختيار كاربران‌قرار مي‌دهد و از امكانات‌و تسهيلات‌هر يك‌از موتورهاي‌جستجو براي‌انجام‌جستجوهاي‌پيشرفته‌آگاه‌مي‌باشد. زمانيكه‌چند صفحه‌مشابه‌را با چند موتور جستجو پيدا مي‌كند، فقط‌يكبار آن‌را در نتايج‌جستجو عنوان‌مي‌كند. مي‌توانيد براي‌اطلاع‌دقيق‌از اين‌ابر موتور به‌آدرس‌www.ixquick.com مراجعه‌كنيد

http:// www.Savvysearch.com

اين‌سايت‌به‌جستجوگران‌اين‌امكان‌را مي‌دهد تا در 200 بانك‌اطلاعاتي‌متفاوت‌وب‌بطور همزمان‌به‌جستجو بپردازد. همچنين‌مي‌توان‌آن‌را طوري‌تنظيم‌كرد كه‌تنها در بانك‌هاي‌اطلاعاتي‌دلخواه‌جستجو كند.

http://www.%20profusion.com/

اين‌سايت‌گزينه‌هاي‌بسيار زيادي‌براي‌نزديكي‌مورد جستجو با نتايج‌جستجو در اختيار جستجوگران‌قرار مي‌دهد.

http://www.metacrawler.com/

Meta Crawler كه‌در حال‌حاضر شركت‌Go2 Net آن‌را اداره‌مي‌كند، يكي‌ديگر از ابرموتورهاي‌جستجوست‌كه‌بطور همزمان‌از چندين‌موتور جستجو استفاده‌مي‌كند و در ميان‌ساير ابر موتورها از امتياز بالايي‌برخوردار است‌

http://www.mamma.com/

Mamma خود را مادر تمامي‌موتورهاي‌جستجو مي‌نامد و جستجو را به‌طور همزمان‌در چندين‌موتور جستجوي‌معروف‌انجام‌مي‌دهد. همچنين‌Mamma نتايج‌جستجو را به‌قالب‌يكسان‌در آورده‌و بر اساس‌ميزان‌ارتباط‌با عبارت‌جستجو و منابع‌نشان‌مي‌دهد. بدين‌ترتيب‌، با جستجو در Mamma شاهد فهرستي‌مرتبط‌با موضوع‌مورد جستجو، جامع‌و آسان‌جهت‌پيگيري‌خواهيد بود

http:// www.infind.com

Inference Find براي‌جستجو در اينترنت‌، از شش‌موتور جستجو برتر بطور همزمان‌استفاده‌مي‌كند. اين‌ابر موتور در نحوه‌نمايش‌نتايج‌منحصر بفرد عمل‌مي‌كند، بطوريكه‌اگر يك‌سايت‌چندين‌بار در نتايج‌تكرار شده‌باشد، به‌غير از يكي‌بقيه‌را حذف‌مي‌كند و نتايج‌به‌صورت‌طبقه‌بندي‌در گروههاي‌قابل‌نشان‌داده‌مي‌شود. Inference Find را مي‌توان‌يك‌ابر موتور جستجو ي‌هوشمند به‌حساب‌آورد

http:// www.gogettem.com

اين‌سايت‌، جستجوي‌شما را همزمان‌به‌هجده‌موتور جستجوي‌ديگر ارسال‌مي‌كند. البته‌مي‌توانيد انتخاب‌كنيد كه‌جستجو در كداميك‌از موتورهاي‌جستجو صورت‌پذيرد. تنها تفاوتي‌كه‌دارد اين‌است‌وقتي‌موتور جستجو را انتخاب‌مي‌كنيد، براي‌آن‌موتور جستجو پنجره‌جدايي‌باز مي‌شود بنابراين‌، اگر شش‌موتور جستجو را انتخاب‌كنيد، ناگهان‌با باز شدن‌شش‌پنجره‌جديد در مرورگرتان‌مواجه‌خواهيد شد.

http:// www.dogpile.com

كارآيي‌اين‌ابر موتور جستجو بيش‌از نام‌ساده‌آن‌قابل‌توجه‌و اهميت‌است‌. سرعت‌و قابليت‌انعطاف‌پذيري‌Dogpile قدرت‌خاصي‌به‌آن‌بخشيده‌است‌. شخصي‌به‌نام‌آرن‌فلين‌اقدام‌به‌راه‌اندازي‌Dogpile نمود كه‌به‌قول‌خودش‌از جستجو كردن‌در ياهو و به‌نتيجه‌نرسيدن‌خسته‌شده‌بود و شروع‌به‌جستجو در Altavista نمود و 000/30 نتيجه‌بدست‌آورد. بر خلاف‌ساير ابر موتورهاي‌جستجو، در Dogpile مي‌توانيد عبارت‌هاي‌جستجو را با عملگرهاي‌بولي‌تصحيح‌كنيد.

http:// www.c4.com

اين‌ابر موتور جستجو كه‌قبلاً Cyber411 نام‌داشت‌، دو انتخاب‌پيش‌روي‌كاربران‌قرار مي‌دهد. جستجوگران‌مي‌توانند سوالات‌خود را بصورت‌انگليسي‌ساده‌بپرسند و يا از كليد واژه‌ها استفاده‌كنند. گرچه‌امكان‌تصحيح‌و تغيير عبارت‌جستجو در اين‌ابر موتور وجود ندارد، اما مي‌توانيد جستجوي‌خود را با انتخاب‌يكي‌از ابزارهاي‌مورد دلخواه‌، در بالاي‌صفحه‌ سفارشي‌ ( customize ) كنيد. نتايج‌جستجو در اين‌ابر موتور، با توضيح‌مختصري‌دربارة‌اينكه‌كدام‌موتور جستجو اين‌نتيجه‌را پيدا كرده‌، نشان‌داده‌مي‌شود. همچنين‌مي‌توان‌در اين‌ابر موتور، در فراتر از مطالب‌وب‌نيز يعني‌در اخبار روز، اخبار مالي‌و گروههاي‌خبري‌به‌جستجو پرداخت‌.

http://www.askjeeves.com/

اين‌ابر موتور مشهور براي‌جستجوي‌ساده‌مناسب‌است‌. براي‌اينكه‌، در اين‌موتور بجاي‌استفاده‌از عبارت‌هاي‌مختصر جستجو، مي‌توانيد سوالاتي‌را به‌زبان‌انگليسي‌ساده‌بپرسيد. سپس‌با يك‌و يا چند سوال‌نزديك‌به‌سوال‌كاربر، به‌آن‌پاسخ‌داده‌مي‌شود. اين‌موتور جستجو براي‌سوالات‌ساده‌كاملاً مناسب‌است‌ولي‌براي‌جستجوهاي‌پيچيده‌مفيد نمي‌باشد.

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-3-17 8:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ